صفحه اصلي > دانشجویان دانشگاه هرمزگان > اجتماعی > مشاوره 
 


 

انسان موفق

بیایید به ترسهایمان نزدیک شویم. ما سالهاست میدانیم یک سری کارها خوب است ولی خجالت میکشیم ولی میترسیم ولی نگرانیم ولی...
انسان موفق

بسم الله الرحمن الرحیم
ما خیلی اوقات علم و آگاهی داریم اما عمل نمیکنیم. مثلاً من میدانم تنبلی بد است. همه ما میدانیم تنبلی بد
است ولی تنبلها در جمع ما زیادند. مثلاً شب غذا را میخوریم، ظرفها را فردا میشوریم. روز جمعه تا 11
صبح میخوابیم. ما که میدانیم تنبلی بد است پس چرا تنبلی میکنیم؟
آیا کسی در جمع ما هست که بگوید متحول شدن و موفق شدن بد است؟ ما همه میدانیم که خوب است. آیا
کسی در جمع هست که هیچ جیز درباره موفقیت نداند؟ مگر میشود؟!! به من بگویید با چه چیزهایی میتوان
موفق شد؟ سریع میگویید. "اعتماد به نفس، باور قوی، مثبت اندیشی و..." ما که میدانیم موفق شدن خوب
است و همهی ما چیزهایی در مورد موفقیت بلد هستیم. پس چرا خیلی از ما به موفقیتهای جانانه نرسیدیم؟
موانع رسیدن ما به موفقیت چیست؟
عمل نمیکنیم؟ ارادهمان قوی نیست؟ انگیزه نداریم؟ ایمان نداریم؟ باور نداریم؟ پشتکار نداریم؟ و...
حال این موانع را بررسی میکنیم:
دلایل عدم تحول:
-1 تعصب، لجاجت، غرور. اینها نمیگذارند که ما موفق بشویم. ما با توجه به سنمان، علممان، تجربهمان،
جایگاه خانوادگیمان، جایگاه اجتماعیمان، شغلمان، مناسبتهایمان، پولمان و... متعصب میشویم،
لجوج میشویم و مغرور میشویم. میگویند اول مدرک تحصیلی خود را بگویید تا ما ببینیم در کلاس ما
هستید یا نه؟ ما مغرور میشویم.
حکایت: یک آقایی با الاغش داشت از جایی عبور میکرد، یک کمی آب بر روی زمین جمع شده بود. الاغ رسید
به آب و ایستاد. مرد هر کاری کرد الاغ حرکت نکرد. کسی از آنجا رد میشد و به مرد گفت میدانی چرا الاغت
حرکت نمیکند؟ گفت: نه گفت این تصویر خودش را در آب دیده و حاضر نیست پا روی خودش بگذارد. پیاده
شو و آب را گل آلود کن ببین که الاغت به راه میافتد. مرد همان کار را کرد و الاغ راه افتاد.
گاهی وقتها انسانهایی هستند که حاضر نیستند در زندگی روی خودشان پا بگذارند. چنان منیتی دارند و
چنان غروری دارند.
آیا تا بحال لیوان پر از آب را دیدهاید؟ لیوانی که لبالب از آب بشود آیا ظرفیت دریافت آب جدید را دارد؟ اگر
کمی آب بریزیم سرریز میشود. خیلی از انسانها مانند همین لیوان پر هستند. وقتی با او حرف بزنید میگوید:
به من میخواهی یاد بدهی؟ من چهل تا مثل تو را حریفم. یاد میدهم. این انسانها جایی برای یادگیری ندارند.
اگر الآن به جای من یک پسر چوپان سیزده ساله بود با خورجین و نی لبکش آمده بود و میگفت: سلام آمدم تا
متحولتان کنم. پای حرف او مینشستید؟ نه! میگفتید برو گوسفندت را بچران!
همین گوسفند چرانها دنیا را تکان دادند. رسول الله چوپان بود. حضرت موسی نیز چوپان بود. ولی غرور باعث
شد که این حرفها را به پیامبر نیز گفتند. گفتند تو گوسفندت را بچران چه کار به هدایت مردم داری؟
غرور!! من خیلی میدانم؛ خیلی میفهمم!!
الان ممکن است همینطوری که من دارم حرف میزنم حرفهای من را کنار چیزهایی که در کتابها قبلا
خوانده مقایسه کند. این پر آمده سر کلاس.
وقتی خالی آمدی سر کلاس آمادهای برای پر شدن. من هم سر کلاسهای خودم خالی میآیم. منتظرم تا جمله
و رفتاری ببینم و متقابلاً از شما یاد بگیرم.
تعصب، لجاجت، غرور انسان را نابود می:ند
حالا برای کنار گذاردن تعصب و لجاجت و غرور باید چه بکنیم؟
حسّ شاگردی داشتن، آماده برای یاد گرفتن بودن، خالی کردن لیوان درون به من و شما کمک میکند که با
ابن تعصب و لجاجت کنار بیاییم. در این کلاس من تضمین میکنم کسی موفقتر است که از همه خالیتر باشد.
در همین راستا من از بعضی اساتید موفقیت شاکی هستم زیرا پر به سر کلاس میآیند در صورتی که تهی
هستند. اما این حرف من به منزلهی غیبت کردن نیست.
امام صادق علیه السلام میفرمایند غیبت در شش مورد جایز است: یکی از این زمینهها در مورد انسانهایی است که
ببینید عدهای دنباله رو آنها هستند و میدانید این انسانها انسانهای باطل و پوچی هستند و میدانید که
محتوا ندارند. امام میفرمایند حتی اگر مردم نظر نپرسیدند شما بگویید که این آدم باطل است دنبال او نروید.
دوستان بیایید لیوان وجودمان را خالی کنیم. بیایید از همین الآن به خودمان قول بدهیم که شاگرد کوچولوی
این عالم باشیم. هرچه شاگردتر باشیم اعلام لیاقت بیشتری برای دریافت میکنیم. هرچه که یاد گرفتیم را کنار
میگذاریم و برای یادگیری آماده میشویم و بعداً با آموختههایمان تطبیق میدهیم.
نه اینکه در همین لحظه بگوییم رابینز چیز دیگری گفته است. خوب رابینز گفته باشد او برای آمریکا گفته چون
رابینز نه مسلمان است نه در این جامعه زندگی میکند، نه در کشوری هست که دچار جنگ شده است قرار
نیست هر چیز رابینز گفت برای ما نسخه قابل هضم و بلع برای من و شما باشد این باید بومی شود باید با
ساختار ما بخواند.
در این کلاس حقیقتا کسی موفقتر است که احساس کند از همه کمتر میداند. نه اینکه فکر کند خیلی میداند.
حس شاگردی!!
طرف میآید پشت تریبون میگوید:
بله من واقعاً از اینکه در حضور بزرگواران آقایان خانمها سروران عزیز علما فضلا دانشمندان و... به هر حال
جسارتی کردم... بعد در دلش میگوید: بروید بابا!! گوش کنید یادتان بدهم!!
اگر من واقعاً حس کنم که در محضر علما و دانشمندان هستم اصلاً چرا به خودم اجازه دادم حرف بزنم. خوب
بنشینم یکی از این فضلا بیاید حرف بزند.
از امام رضا علیه السلام پرسیدند: صفات عاقل چیست؟
امام فرمودند عاقل ده صفت دارد. 9 تای آن را گفنتد و فرمودند: و اما دهمی! و چه عجیب است این دهمی!،
اینکه هر که را دید بگوید از من بهتر است.
از حضرت سؤال کردند مگر میشود؟ دزد!!، قاتل!!، کسی که به ناموس مردم تجاوز میکند!!. چگونه میشود هر
که را دیدیم بگوییم از ما بهتر است؟ امام فرمودند: اینگونه نگاه کنید که چه بسا او صفات بدش آشکار و صفات
خوبش پنهان است. و چه بسا من صفات خوبم آشکار و صفات بدم پنهان است.
اگر ما اینگونه عمل کنیم میشود به ما گفت انسان عاقل. اگر ما احساس کنیم همه از ما بهترند سعی میکنیم از
همه چیزی یاد بگیریم حتی از انسانهای بد. همانطور که گفتهاند ادب از که آموختهای گفت: از بی ادبان.
الوین تافلر: بیسواد در قرن 11 کسی نیست که نتواند بخواند و بنویسد. بیسواد قرن 11 کسی است که
نمیتواند یاد بگیرد، یاد بدهد و دوباره یاد بگیرد.
بعضیها یک چیزهایی را یادگرفتیم و دیگر تا آخر عمر فکر میکنیم دیگر همه چیز را بلد هستیم. بیسواد کسی
است که نمیتواند یاد بگیرد، یاد بدهد و دوباره یاد بگیرد. ما باید تا آخر عمرمان یاد بگیریم یاد بگیریم و یاد
بگیریم.
-1 دومین دلیل عدم موفقیت ترس است. ترس از تغییر. من بالاخره سی سال است دارم اینطور زندگی
میکنم حالا یکدفعه یکی پیدا شده میگوید میخواهم زندگی شما را شخم بزنم. وقتی به کسی
میگوییم بیا و تغییر کن او میگوید: از کجا معلوم که این تغییر زندگی مرا خراب نکند؟ من به همین
وضعیت راضیام. از کجا معلوم همینی که داریم را بر باد ندهیم؟! ترس از ریسک. ترس از اینکه دیگران
مرا مسخره کنند. خیلی مردم نمیخواهند چیزی عوض بشود. با شرایطشان خو گرفتند. و میگویند: اگر
بخواهیم این نسخهها را اجرا کنیم دیگران ما را دست میاندازند. مسخرهمان نکنند؛ طردمان نکنند.
دستمان نیاندازند. اوضاع به هم نریزد.
روزوِلت میگوید: از تنها چیزی که باید بترسیم خود ترس است. بترسیم که نکند روزی بترسیم زیرا ترس ما را
متوقف میکند.
حال باید چه کنیم؟
اول باید از خود بپرسی: آیا میخواهی عوض بشوی؟ میخواهی متحول شوی؟ میخواهی زندگی بهتری داشته
باشی؟ زندگی زود میگذرد. قیصرامین پور میگوید: ناگهان چقدر زود دیر میشود.
روزی چشم بر هم میزنی که همهی فرصتها را از تو میگیرند.
عزرائیل برای گرفتن جان حضرت مریم مقدس به نزد او رفت. حضرت مریم گفتند: عزرائیل میشود به من
مهلتی بدهی. اجازه میدهی پسرم عیسی علیه السلام پیامبر خدا بیاید او را برای بار آخر ببینم و بعد جان مرا
بگیری؟ گفت: حتی یک لحظه نمیتوانم به تو مهلت بدهم. خداوند مقدر فرموده الآن و جان او را گرفت.
ناگهان چقدر زود دیر میشود. یک لحظه و بعد فرصت تمام!!
تا کی میخواهی بترسی؟ تا کی میخواهی به عقب بروی؟ تا آخر عمرت؟ تا وقتی که به تو میگویند مهلت تمام
شد؟
دوستان من ما برای اینکه بر ترسهایمان فائق بشویم، راهش آن است که با ترسهایمان رو به رو بشویم. ما در
روانشناسی ترسهایی داریم به اسم ترسهای روانی )فوبیا( مثل ترس از سوسک، تاریکی، تنهایی و... ما برای
درمان فوبیا بهترین راه را مواجهه میدانیم. با چیزی که از آن میترسی رو به رو شو. یواش یواش به آن چیزی
که از آن میترسی نزدیک شو.
ناپلئون بناپارت میگوید: برای خاموش کردن آتش باید به آن نزدیک شد.
بیایید به ترسهایمان نزدیک شویم. ما سالهاست میدانیم یک سری کارها خوب است ولی خجالت میکشیم
ولی میترسیم ولی نگرانیم ولی...
برای اینکار باید فرصت جو باشید. فرصت جو کسی است که میخواهد از هر ثانیهی زندگیاش به عنوان یک
فرصت طلایی برای رشد استفاده میکند. و با فرصت طلب متفاوت است. آن یک چیز منفی است درحالیکه
فرصت جو کسی است که از هر ثانیهی زندگیاش میخواهد استفاده کند به عنوان یک فرصت طلایی برای رشد

 • تاریخ درج خبر: پنج شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٣
 • شماره خبر: ٤٢٠٦٩٨
 • تعداد بازدید: 14611
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
پربازديد ترين
 • بزرگداشت هفته دفاع مقدس ( 28987 )
 • نقش هدایت تحصیلی وشغلی با توجه به ویژگی های فردی (استعداد ها ،علائق،جنسیت) ( 28955 )
 • پرواز به مقصد آسمان ( 19834 )
 • برگزاری اولین کارگاه نشریات دانشجویی دانشگاه هرمزگان ( 19498 )
 • سرپرست جدید دانشگاه هرمزگان منصوب شد. ( 19202 )
 • همایش دانشجو و توسعه ی سیاسی و اجتماعی برگزار گردید ( 18799 )
 • آیین تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و شهدا همزمان با شروع ایام مبارک دهه فجر در دانشگاه هرمزگان برگزار شد ( 18661 )
 • برگزاری نشست مهدویت ( 18493 )
 • اولین همایش فرهنگ و شعر عاشورایی (هم نوا با نی نوا) ( 18444 )
 • مفهوم وتبارشناسی تاریخی جنبش دانشجویی ( 17873 )
 • گران قیمت ترین گوشی موبایل در جهان / تصاویر ( 17559 )
 • سبک زندگی دانشجویی١ ( 17129 )
 • گزارش نهایی سانحه جاده قم منتشر شد/ معرفی مقصران حادثه مرگبار ( 17127 )
 • دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی-سطح منطقه ای ( 17124 )
 • گرافیک: نصب هرگونه وعده دروغ، پیگرد الهی دارد ( 17043 )
 • اولین همایش فرهنگ و شعر عاشورایی "هم نوا با نی نوا" برگزار گردید. ( 16960 )
 • همایش استانی هفته ی وحدت اسلامی ( 16807 )
 • آنچه غرب کم داشت... ( 16781 )
 • مطالعات آمریکاشناسی-حوزه اقتصادی ( 16754 )
 • تریبون آزاد/گفتگوی آزاددانشجویی ( 16597 )
 • آخرين مطالب
 • مراسم بزرگداشت شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی
 • کارگاه مشاوره قبل از ازدواج
 • ختم قرآن کریم بعد از دو سال تلاوت روزانه
 • تیم والیبال بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان در خانه حریف بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشگی نشد
 • سایت پرسمان پاسخگویی به سوالات دانشجویان
 • گزارش،تصویری از نمایشگاه انارگل و مراسم شب یلدا
 • گزارش تصویری از تریبون آزاد دانشحویی سازش باغرب آری یاخیر
 • دانشجو روزت مبارک
 • ثبت‌نام عتبات دانشگاهیان آغاز شد
 • نهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه هرمزگان
 • ثبت نام ازدواج دانشجویی
 • جشــن قرآني "رحـمـة للعالمين"
 • کانون خیریه سم سم
 • مدال‌آوران و قهرمانان کاروان ورزشی
 • فعالیت نمایشگاه‌ کتاب «چهل سال عزّت» از ۲۶ آبان در دانشگاه هرمزگان
 • دموكراسي در ايران وآمريكا
 • دورهمی صمیمانه در جمع دانشجویان خوابگاه پردیس باحضور حجت الاسلام قبله
 • برگزاری اولین مراسم شبی با شهدا در سال تحصیلی جدید
 • مراسم عزاداری شب شهادت حضرت رقیه(س) در هیئت محبین اهل بیت دانشگاه هرمزگان با سخنرانی حجت الاسلام شیخ زارع و مداحی کربلایی امیر شهابی برگزار شد.
 • مراسم وداع بامحرم با حضور پر شور دانشجویان در مسجد باقرالعلوم (ع) ودرجوار یادمان شهدای گمنام دانشگاه برگزار گردید.
 • ثبت نام عتبات دانشگاهیان
 • برگزاری جشن بیعت
 • یادواره شهدای گمنام دانشگاه هرمزگان
 • مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام
 • آغاز ثبت نام عتبات دانشگاهیان
 • برگزاری مراسم شب قدر بیست و یکم
 • برگزاری مراسم شب قدر
 • سفره ی افطار دانشجویی
 • برگزاری کرسی آزاد اندیشی
 • برگزاری جشن بزرگ مبعث
 • برگزاری مراسم اعتکاف
 • ثبت نام اعتکاف دانشگاهیان
 • مراسم شهادت حضرت فاطمه(س)
 • برگزاری مراسم شبی با شهدا
 • برگزاری مراسم شبی با شهدا
 • بالای صفحه